1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Floraplanet: de eigenaar van de website www.florapanet.nl betreffende het collectief aanbieden van bloemen, planten en aanverwante artikelen.
Klanten: een rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister of een natuurlijk persoon die is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, in het bezit is van een sofi-nummer, en een gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangevraagd en zodoende middels de website www.floraplanet.nl, het aanbod raadplegen dan wel een vraag tot aankoop plaatsen.
Gebruikersnaam en wachtwoord: De naam en het wachtwoord waarmee toegang tot de site www.floraplanet.nl kan worden verkregen.
CRM Systeem: Het systeem houdende informatie over klanten en hun medewerkers.
Kweker: Degenen die beroepsmatig bloemen en planten kweken voor de handel.
Verkoper: Degenen die diensten aanbieden op het gebied van verkoopadvisering- en ondersteuning

2. GEBRUIK EN DIENSTEN

2.1. Floraplanet biedt de volgende dienst aan: het verstrekken van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de klanten toegang krijgt tot Webdiensten van de site www.floraplanet.nl
2.2. Een gebruikersnaam en een wachtwoord kunnen op één manier worden aangevraagd: direct door de klanten.
2.3. Klanten kunnen met de verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord toegang verkrijgen tot de Webdiensten zodra zij hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben geactiveerd.
2.4. De verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan Floraplanet besluiten de klanten uit te sluiten van verder gebruik van website.
2.6. Het is de Gebruiker alleen toegestaan om zijn gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd.

3. PRIVACY, PERSOONSGEGEVENS, INZAGE

3.1. De door de klanten verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verifiëren van de identiteit van de klanten en voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van de Website.
3.2. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is conform deze wet gemeld.
3.3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor zover noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
3.4. De klanten zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de klanten ingevoerde en geregistreerde (persoons)gegevens.
3.5. Klanten geven door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden Floraplanet toestemming om ongevraagd per e-mail (nieuws)berichten inzake de dienstverlening te versturen.

4. TOEGESTAAN GEBRUIK

4.1. De klanten dienen zich als gebruiker van de website www.floraplanet.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
4.2. Het is klanten niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Floraplanet en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de Website kunnen aantasten, de toegang tot de Website verhinderen en/of beperken en/of Floraplanet en/of derden kunnen schaden;
(e) de goede werking van de Website onredelijk belasten;
(f) informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de Website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floraplanet of de betreffende derde;
(g) ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;
(h) aanbrengen van een hyperlink naar de Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floraplanet.

5. AUTEURSRECHTEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de Website berusten uitsluitend bij Floraplanet. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floraplanet mag niets van de inhoud van deze Website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.
5.2. Het is niet toegestaan de op de Website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de Website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Hoewel de Website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan Floraplanet niet garanderen dat de op de Website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. Floraplanet kan voorts niet garanderen dat de Website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Floraplanet is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende of voortvloeiende uit deze Gebruiksovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s). Floraplanet is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de Website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen. De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Floraplanet of haar leidinggevend personeel. Klanten vrijwaren Floraplanet voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door klanten van de Website. Indien klanten één of meer bepalingen uit deze Gebruiksovereenkomst niet naleven, of indien zij inbreuk maken op enig recht toekomend aan Floraplanet, behoudt Floraplanet zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op de klanten te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst en de wet. Bovendien heeft Floraplanet te allen tijde het recht om klanten tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.

7. OVERIGE BEPALINGEN

Floraplanet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.
Op de Gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de Gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de Website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.